چاپ

برگزاری سمینار آموزشی ابزاردقیق پیشرفته در دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیراز

برگزاری سمینار آموزشی ابزاردقیق پیشرفته در دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیرازسمینار یک روزه آموزشی آشنایی با ابزاردقیق هوشمند در دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق، جهت دانشجویان مقطع کارشناسی کنترل و ابزاردقیق به درخواست انجمن علمی ابزاردقیق در تاریخ 89/07/19 برگزار گردید. جای دارد از همه عزیزانی که ما را در برگزاری این سمینار همراهی کردند تشکر کنیم.