چاپ

     انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران                 انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران 


 انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن          انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن   


    سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران      سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران


انجمن صنفي کسب و کار اینترنتی            انجمن صنفي کسب و کار اینترنتی


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت           مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت


ستاد ساماندهی وب سایت های اینترنتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی           ستاد ساماندهی وب سایت های اینترنتی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی