اجرای سیستم ارتینگ در موسسه شهید رجایی

چاپ

سیستم ارتینگ موسسه شهید رجایی شامل دو حلقه چاه اجرا گردید و در تاریخ 91/07/22 به کارفرما تحویل داده شد.