چاپ

اجرای سیستم ارتینگ در مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

پروژه سیستم  ارتینگ مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واقع در کرج در تاریخ 18/07/89 با موفقیت به پایان رسید و به کارفرمای محترم تحویل داده شد.